Suwariwaza Shomen Uchi – Endo shihan

Aus : Blog sobre el Budo

Share

Hinterlass eine Antwort