Suwariwaza Yokomen Uchi – Endo Shihan

Aus: Blog sobre el Budo

Share

Hinterlass eine Antwort